Výzvy na predkladanie projektov

On-line informačný seminár k Výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30

                                             Termín konania: 18. februára 2021 o 9:30 hod.


     Výzva na predkladanie žiadostí o projekt

 "Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy"

                                                Termín na predkladanie žiadostí o projekt: 26.02.2021


Program rozvoja vidieka

Opatrenie 4 - Investície do hmotného majetku; Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

Podávanie a prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok: od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021


Fond na podporu športu

podávanie žiadosti začína od 15.2.2021 a končí 1.3.2021.