Okres Veľký Krtíš

"Územie dnešného okresu Veľký Krtíš patrilo v minulosti k Novohradu a Hontu. Na území obce sa našlo sídlisko a popolnicové pohrebisko pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej, čím sa dokázalo, že jeho osídlenie je veľmi staré. Veľký Krtíš sa po prvý krát spomína v roku 1274 ako kráľovský majetok. Ďalšie správy sú zo 16. storočia, z čias tureckej nadvlády.Vznik názvu Veľký Krtíš sa vysvetľuje dvojakým spôsobom:1. od slov "krt, krtica"2. podľa ľudovej povesti. Ľudový výklad názvu sa opiera o legendu, podľa ktorej na vrchu Nebojsa neďaleko obce/mesta trúbil veliteľ Lehel na svojom rohu - trúbe. V maďarskom jazyku je roh - kürt a od toho údajne dostala obec/mesto meno "Kürtös" - Krtíš.Názov obce zrejme pochádza od mena rodu Kürtösovcov. Zakladateľom tohto rodu bol Madách, známy aj ako Zubratha. Madáchov vnuk Tomáš mal syna Gallusa a jeho syn Ondrej prišiel v 14.storočí do Krtíša, kde založil rod Kürtosövcov.(Zdroj: Veľký Krtíš a okolie, Ladislav Paule, 1985)"