Vojenský bunker III/98/B 

V okrese Veľký Krtíš by sa malo nachádzať viac než 70 miest, ktoré ukrývajú pozostatky vojenských bunkrov, postavené v minulom storočí na ochranu hraníc Československej republiky.

Veľký Krtíš - (14 ks)  ; Dolné Strháre (13 ks); Dolná Strehová (12 ks);

Ľuboriečka (10 ks); Mikroregión Strehovská dolina (10 ks); Strháre (9 ks);

Závada (7 ks); Modrý Kameň (2 ks); Mikroregión Poiplie (2 ks); Pôtor (2 ks);

Vieska (2 ks);  Mikroregión Malé Zlievce (1 ks)

Kováčovce (1 ks);  Veľká Čalomija (1 ks);  Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (1 ks)

Avšak po roku 1938 počas nemeckej okupácie boli takmer všetky bunkre zničené a v pohraničných oblastiach s Maďarskom sa ich zachovalo len v malom počte.

Vďaka finančnej podpore BBSK1 prostredníctvom OOCR TNP2 z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. a z položky vyslanca pre najmenej rozvinuté okresy Rozvojovej agentúry BBSK, n.o., sa obci Veľká Čalomija podarilo zachovať vojenský bunker z roku 1938 a návštevníkom tak bližšie priblížiť históriu.

Z informačných tabúľ, umiestnených v blízkosti bunkra sa však dozviete oveľa viac:

„ V roku 1918 bol vyhlásený vznik Československej republiky. Hoci trianonské rozhodnutie o povojnovom rozdelení sveta bolo podpísané len 4.júna 1920, okupácia horného Maďarska sa začala československými vojskami už na začiatku roku 1919. Do Veľkej Čalomije české légie dorazili 11.januára 1919 o 16-tej hodine. Neskoršie kvôli zabezpečeniu ochrany novovzniknutých štátnych hraníc do roku 1924 bola postavená kasáreň pre pohraničnú stráž. V tridsiatych rokoch sa zosilnila aj maďarská revizionistická politika voči Československu, tak sa vláda ČSR rozhodla o výstavbe sústavy objektov ľahkého opevnenia aj na území našej obce“ 

Skratky:

BBSK - Banskobystrický samosprávny kraj

OOCR - Oblastná organizácia cestovného ruchu