Ipeľské Predmostie

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 38 km

Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA