Evolučná záhrada

10/2021

         Dreviny (stromy a kríky) predstavujú významnú zložku životného prostredia a biologickej rozmanitosti (biodiverzity). Sú dôležitým krajinotvorným prvkom, ktorý bez ohľadu na to, či rastú izolovane, alebo tvoria rozsiahlejšie komplexy jedincov (porasty), sú jednou zo základných zložiek ekosystémov. Za ekosystém sa v podstate považuje každý systém jednotnosti organizmu, alebo súboru organizmov s ich prostredím bez ohľadu na to, či je táto jednotnosť z časového hľadiska relatívne trvalá, alebo len dočasná. Dreviny sú  sú spojené so životom človeka už od dávnej minulosti. 

Nájdete tu stromy a kríky:

Druh ; vedecký názov ; latinský názov

Orech kráľovský ; Juglans regia L. ; JUGLANDACEAE 

Hloh jednosemenný; Crataegus monogyna L. ; ROSACEAE 

Agát biely ; Robinia pseudoacacia L. ; FABACEAE 

Čerešňa vtáčia ; Prunus avium L. ; ROSACEAE 

Brest hrabolistý ; Ulmus minor Mill. ; ULMACEAE 

Tisovec dvojradový ; Taxodium distichum Peve Minaret ; CUPRESSACEAE 

Dub Turnerov ; Quercus x hispanica ; FAGACEAE 

Javor poľný ; Acer campestre ; ACERACEAE 

Borovica himalájska ; Pinus wallichiana Jackson ; PINACEAE 

Borovica ťažká ; Pinus ponderosa Dougl. Et Law ; PINACEAE 

Magnólia Soulangova ; Magnolia x soulangeana Soul.-Bod. ; MAGNOLIACEAE 

Jarabina Oskorušová ; Sorbus domestica L. ; ROSACEAE 

Dub balkánsky ; Quercus frainetto L. ; FAGACEAE 

Dub cerový ; Quercus cerris L. ; FAGACEAE 

Zelkova pílovitá ; Zelkova serrata (Thunb.) Makino ; ULMACEAE 

A iné.....

PRÁVNE PREDPISY

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") upravuje v tretej hlave ochranu drevín. Definuje dreviny (stromy a kry) rastúce mimo lesa (§ 2 ods. 2 písm. m). Zakazuje poškodzovanie a ničenie drevín (§ 47 ods. 1).

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ustanovuje povinnosť vysádzať stromy a kry v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkov a v inundačných územiach s povolením orgánu štátnej vodnej správy (§ 23 ods. 1), okrem vykonávania tejto činnosti správcom vodného toku (§ 23 ods. 2).

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ustanovuje pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií, kde je zakázané vysádzať trvalé porasty (§ 19).

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a doplnení niektorých zákonov ustanovuje ochranné pásma na ochranu zariadení energetickej sústavy (§ 43), kde je zakázané vysádzať a pestovať trvalé porasty, ochranné a bezpečnostné pásma na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov a zabránenie poruchám na nich (§ 79 a § 80), ochranné pásma potrubia (§ 86), kde je zakázané vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť potrubia a plynulosť prevádzky.

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požaduje rešpektovať hľadisko bezpečnosti cestnej premávky pri riešení cestnej zelene pri jeho prerokúvaní s orgánmi ochrany prírody a životného prostredia. O umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene rozhoduje cestný správny orgán po dohode s orgánom životného prostredia (§ 14).

Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti okrem iného definuje pôsobnosť orgánov rastlinolekárskej starostlivosti, povinnosti osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti a rastlinolekárske opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty a proti ich rozširovaniu (§ 1).

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) ustanovuje, že letecký úrad na základe záväzného stanoviska stavebného úradu určuje rozhodnutím, v ktorom zakáže alebo obmedzí vysádzať porasty, ochranné pásma na zabezpečenie bezpečnosti leteckej prevádzky na letiskách a spoľahlivej činnosti leteckých pozemných zariadení (§ 29).