Náučný chodník "Stromy čebovských lesov"

4/2022

         Dreviny (stromy a kríky) predstavujú významnú zložku životného prostredia a biologickej rozmanitosti (biodiverzity). Sú dôležitým krajinotvorným prvkom, ktorý bez ohľadu na to, či rastú izolovane, alebo tvoria rozsiahlejšie komplexy jedincov (porasty), sú jednou zo základných zložiek ekosystémov. Za ekosystém sa v podstate považuje každý systém jednotnosti organizmu, alebo súboru organizmov s ich prostredím bez ohľadu na to, či je táto jednotnosť z časového hľadiska relatívne trvalá, alebo len dočasná. Dreviny sú  sú spojené so životom človeka už od dávnej minulosti. 

Nájdete tu stromy:

1. Javor poľný ; 2. Hruška planá; 3. Jarabina brekyňová; 4. Čerešňa vtáčia; 

6. Jaseň štíhly; 7. Jelša lepkavá; 8. Brest väzový; 9. Agát biely

A iné.....

Ďalšie informácie z knižných publikácií:

Stromovú etáž tvorí dub zimný, dub cerový, javor mliečny, jarabina brekyňová.

Krovinnú etáž tvorí vtáčí zob, ruža šípová, hloh.

Bylinnú etáž reprezentujú charakteristické druhy dubových teplomilných lesov - lipnica hájna, zvonček broskyňolistý, kručinka farbiarska, kostihoj hľuznatý, mednička ovisnutá, čistec rovný, ďatelina alpínska.

Faunu tvorí - ľabtuška hôrna, strnádka obyčajná, brhlík lesný, sýkorka belasá, slávik červienka, drozd čierny, strakoš obyčajný, kolibkárik čipčavý, glezg obyčajný, ďateľveľký, myšiak lesný, výr skalný, jašterica zelená, cikáda viničná, roháč veľký, vidlochvost feniklový, viac druhov chránených bystrušiek (Carabus montivagus, C.scabriusculus), bol potvrdený výskyt viacerých druhov fúzáčov, kováčikov, krasoňov a motýľov."