Evanjelický kostol v Pôtri

7/2022

Evanjelický kostol - "Dejiny terajšieho evanjelického kostola v Pôtri siahajú do dávnej minulosti. Už v roku 1297 sa spomína kostol zasvätený sv. Petrovi apoštolovi. Ján Seberényi i počas vizitácie hovorí o existencii gotického kostola. Skutočne terajšia stavba je z 15. storočia a hovorí sa, že ho v tomto období prestavali husiti. Stavba kostola sa menila rozličnými prestavbami. Bol opevnený obranným múrom. Múr prerušuje vstupná veža, ktorá pochádza z roku 1599, menila sa tiež v nasledujúcich storočiach."

"Interiér kostola sa zaskvel vo svojej pôvodnej kráse zo 17. storočia. Nástenné maľby sú neskoro renesančné z 2. polovice 17. storočia, strop neskorobarokový z obdobia okolo roku 1776, oltár neskoro renesančný z roku 1681, opravený a doplnený v 2. polovici 18. storočia, empora neskorobaroková z 2. polovice 18. storočia, orgán neskorobarokový zo 60 - tych rokov 18. storočia, kazateľnica neskoro renesančná z 2. polovice 18. storočia, doplnená neskorobarokovou z 2. polovice 18. storočia, lavice rustikálne z prelomu 18. a 19. storočia. Pamiatkové orgány neskôr zabezpečili aj vonkajšiu úpravu múrov, pokrytie kostola a veže šindľom, ako aj úprava terénu okolo kostola, ktorý dlhé roky slúžil ako cintorín." (Zdroj: Obec Pôtor)